Relatos, Poemas e similares de Manuel Casal Lodeiro en galego


Esta páxina foi creada con motivo do Día das Letras Galegas '96.
Visita outras páxinas sobor esta celebración en Vieiros, O Barrio Galego de Internet.

Os seguintes textos pertencen á obra ESCOLMA I, Depósito Legal: BI-904-96. Copyright © Manuel Casal Lodeiro.

Índice


Escríbelle ó autor: casdeiro@simil.com

Imaxe de fondo xerada por métodos de Vida Artificial.

Home Page do autor